Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
  //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
 • Mamy Moc! Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
 • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
 • Harcerstwo? To proste! To proste!
 • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

§ 60

 1. Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiada-jącej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.
 2. Komenda chorągwi:
  • określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
  • buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
  • przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
  • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
  • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
  • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
  • wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
  • podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
  • podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
  • deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
  • powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne, 
  • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
  • składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

§ 61

 1. Komendant chorągwi:
  • kieruje pracą komendy chorągwi,
  • kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
  • reprezentuje chorągiew,
  • wydaje rozkazy,
  • zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 2. Komendant chorągwi w przypadku nieodprowadzenia w określonym terminie zebranych składek podstawowych z hufców, może podlegać karze określonej w § 27 ust. 1 pkt 4.

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności