Start Wsparcie działań

Wsparcie działań

Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce oraz spowodowanego nim zakazu prowadzenia zajęć wychowawczych w formie tradycyjnej zarówno przez władze państwowe jak i Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego, wiele działań zaplanowanych na rok 2020 nie miało możliwości odbycia się. Wśród nich odwołano takie wydarzenia jak Święto Chorągwi, cykliczne zbiórki, biwaki, szkolenia, kursy medyczne, kursy drużynowych oraz kursy instruktorskie. Odwołanie tych zajęć wpływa zarówno na strukturę przychodów (obniżone wpływy do budżetu) jak i kosztów (część z planowanych corocznych działań partycypuje w pokryciu kosztów stałych organizacji). Zawieszenie tradycyjnej formy działania oraz zmniejszenie liczby wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie prowadzi do zmniejszenia ilości członków lub niechęci rodziców do opłaty składki członkowskiej. Przekłada się to na spadek liczby członków, która obecnie wynosi około 10% mniej i zachowuje trend spadkowy. Przekłada się to na obniżkę przychodu rzędu 10 tysięcy złotych miesięcznie. W następstwie wirusa zaniechano także organizacji zbiórek publicznych, w tym zwyczajowych zbiórek organizowanych w okresie wielkanocnym. Wpływy ze zbiórek publicznych są istotnym elementem przychodów, służącym organizacji do pokrycia kosztów stałych, w tym czynszów i mediów za lokale. W przeliczeniu miesięcznym jest to obniżenie wpływów o około 15 tysięcy złotych miesięcznie. ZHP Chorągiew Krakowska od ponad 10 lat jest organizatorem programu profilaktycznego pn. „Azymut Trzeźwości”, realizowanego ze środków Urzędu Miasta Krakowa. Niestety, w tym roku z powodu COVID-19 konkurs, w rozstrzygnięciu którego ZHP Chorągiew Krakowska miała otrzymać 122 tysiące złotych, został decyzją dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień unieważniony. Panująca epidemia napawa strachem rodziców i opiekunów prawnych, a co za tym idzie, boją się oni wypuszczać swoich podopiecznych na zorganizowane formy wypoczynku letniego. Szacujemy, że w porównaniu do lat ubiegłych, uda nam się zorganizować niespełna połowę, tj. około 30 form wypoczynku. Niestety pomimo braku form wypoczynku niezbędne będzie poniesienie wydatków związanych z kosztami stałymi za utrzymanie baz, np. koszty dzierżawy czy utrzymania dostępu do mediów. Brak wsparcia finansowego dla organizacji lub nieznalezienie alternatywnych do lat ubiegłych form finansowania może doprowadzić do utracenia terenów baz lub lokali, które obecnie są dzierżawione lub wynajmowane. Utracenie infrastruktury, o którą w większości przypadku dbało kilka pokoleń harcerzy, może doprowadzić do jeszcze większego spadku liczebnego organizacji.

Jednym z ważniejszym programów, które nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa, jest realizowany od ponad 10 lat program profilaktyczny „Azymut trzeźwości”. Znając wartość programu w środowiskach, w których był dotychczas organizowany, chcemy dostosować jego formułę do obecnych potrzeb, Nasi wolontariusze i instruktorzy informują nas, że zdalna forma prowadzenia działań w ramach zajęć szkolnych jak i pozaszkolnych niesie za sobą pewne zagrożenia, które zostały podzielone przez nas na 2 główne grupy. Dostosowując prowadzony w ubiegłych latach program, chcielibyśmy przeciwdziałać obu z nich. Pierwsza grupa to ryzyka związane z uzależnieniami od technologii, komputera i spędzania czasu online. Niekontrolowana przestrzeń wirtualna może być dla młodych ludzi także miejscem styczności z pornografią oraz agresją innych użytkowników. Druga grupa zagrożeń to zagrożenia związane z przebywaniem w przestrzeni domowej, Młodzi ludzi, zamknięci cały czas w tej samej przestrzeni, mogą borykać się z zagrożeniami zarówno po stronie izolacji tj, trudnymi emocjonalnie sytuacjami związanymi z izolacją, a także z przemocą domową, która obecnie jest tematem tabu, związanym z pozostawaniem w domu. Realizując ten program chcielibyśmy podobnie jak w przypadku programów realizowanych w ubiegłych latach, zaangażować ekspertów ds. profilaktyki uzależnień, a także psychologów, którzy pomogą rozwiązywać wychowawcom-wolontariuszom problemy w ich codziennej pracy. Zaangażowanie specjalistów będzie dotyczyć wsparcia i przekazania specjalistycznej wiedzy wychowawcom, a także organizacji spotkań trójstronnych (wychowanek-wychowawca-specjalista), które odpowiadać będą na indywidualne problemy młodych ludzi. Zadaniem chcemy objąć grupę co najmniej 800 osób.

Zmniejszenie przychodów spowodowane zmniejszeniem liczby członków oraz mniejszą ściągalnością składki członkowskiej, a także pomniejszenie przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego z darowizn i zbiórek publicznych prowadzi do problemów z pokryciem kosztów stałych działania organizacji. Pomimo obniżenia wszelkich kosztów funkcjonowania możliwego dzięki przeniesieniu działalności Chorągwi i Hufców w domowe zacisza wciąż pozostaje wiele stałych kosztów utrzymania działalności organizacji. Utrzymanie lokali Chorągwi i Hufców, media oraz opłaty abonamentowe a także opłaty dotyczące utrzymania harcerskich baz obozowych są opłatami stałymi. Pomimo podjętych starań mających na celu obniżenie wszelkich opłat w związku z częściowym zawieszeniem działalności w formie tradycyjnej gminy z którymi współpracujemy oraz prywatni kontrahenci nie zawsze byli w stanie obniżyć nam odpłaty. Biorąc pod uwagę spowolnienie wzrostu gospodarczego i chwilową stagnacje spowodowaną restrykcjami minimalizującymi rozprzestrzenianie się wirusa niezbędne dla Chorągwi Krakowskiej jest znalezienie alternatywnej formie finansowani tych kosztów stałych. Utrzymanie tych lokali i baz obozowych jest gwarantem wznowienia działań jako silnej organizacji.