Start Deklaracja dostępności ZHP Chorągwi Krakowskiej

Deklaracja dostępności ZHP Chorągwi Krakowskiej

ZHP Chorągiew Krakowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZHP Chorągiew Krakowska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Filmy nie posiadają napisów.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie

Lokal ZHP Chorągwi Krakowskiej znajduje się na terenie Krakowskiego Starego Miasta. Budynek, w którym usytuowany jest lokal znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego, w pobliżu znajdują się również miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych. Droga z miejsca parkingowego oraz przystanku do budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Dostęp do budynku możliwy jest bez pokonywania schodów/pochylni.

Wejście do lokalu

Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Drzwi do lokalu są zabezpieczone domofonem. Domofon znajduje się na wysokości około 160 centymetrów od ziemi. Lokal znajduje się na drugim piętrze. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa znajduje 8 metrów po lewej stronie od bramy wejściowej. Drzwi do lokalu znajdują się na drugim piętrze po lewej stronie. Przy wejściu do lokalu znajduje się 5 centymetrowy próg.

Wnętrze lokalu

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po całym lokalu. Wewnątrz lokalu nie ma schodów. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostęp alternatywny

Ze względów technicznych oraz prawnych podmiot nie może zapewnić dostępności. Dlatego istnieje możliwość dostępu alternatywnego dla osób, które nie są w stanie pokonać schodów. Na wniosek zainteresowanej osoby pracownik ZHP zapewni możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze schodząc do osoby zainteresowanej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Chorągiew korzysta z poczty elektronicznej.

Chorągiew zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z hufcem w formie określonej w tym wniosku.

Możliwe zapewnienie dostępu alternatywnego na wniosek.

Inne informacje i oświadczenia

Chorągiew nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.