Start Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi. Czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa. Sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Ocenia realizację programu rozwoju chorągwi. Przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski. Przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności. Corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi. Przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi. Wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP. Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi w kadencji 2022-2026:

  • hm. Magdalena Soból – przewodnicząca
  • hm. Mariusz Ślęzak – zastępca przewodniczącej
  • phm. Jolanta Gosławska – sekretarz
  • hm. Rafał Hojnor
  • hm. Joanna Krajcarz
  • phm. Jan Królczyk
  • pwd. Konstancja Książek
  • hm. Katarzyna Okapa
  • hm. Tomasz Olchawski

komisja.rewizyjna@krakowska.zhp.pl