Start Komenda

Komenda

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Komenda chorągwi określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi, buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność, koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi, podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne, podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator, deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach, powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne, powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew, składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Skład

hm. Mariusz Siudek – Komendant

tel: 606 601 633

email: m.siudek@krakowska.zhp.pl

dyżur:

wtorek 16:30 – 20:00

środa 13:30 – 16:00

czwartek 16:30 – 20:00

__________________________________________________

hm. Artur Walkowiak – skarbnik/za-ca komendanta

tel: 696 462 608

e-mail: a.walkowiak@krakowska.zhp.pl

__________________________________________________

hm. Bartosz Zawisza – z-ca komendanta ds. organizacyjnych

tel: 504 970 032

e-mail: b.zawisza@krakowska.zhp.pl

__________________________________________________

hm. Marcin Homel – z-ca komendanta ds. wsparcia hufców

tel: 606 663 353

e-mail: marcin.homel@zhp.net.pl

__________________________________________________

hm. Anna Nowak – członkini komendy ds. pracy z kadrą

tel: 519 353 323

e-mail: anna.nowak@zhp.net.pl

__________________________________________________

hm. Kinga Delimata- członkini komendy ds. programu

tel: 608 036 899

e-mail: kinga.delimata@zhp.net.pl

__________________________________________________

hm. Michał Łesyk – członek komendy

tel: 512 245 156

e-mail: michal.lesyk@zhp.net.pl 

__________________________________________________

pwd. Wiktor Maj – członek komendy

e-mail: wiktor.maj@zhp.net.pl

__________________________________________________

phm. Sonia Knapczyk – członkini komendy

e-mail: sonia.knapczyk@zhp.net.pl