Start Komenda

Komenda

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Komenda chorągwi określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi, buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność, koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi, podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne, podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator, deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach, powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne, powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew, składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Skład

hm. Artur Walkowiak – komendant

tel: 696 462 608

email: a.walkowiak@krakowska.zhp.pl

__________________________________________________

pwd. Radosław Kubowicz – skarbnik

e-mail: radoslaw.kubowicz@zhp.net.pl

__________________________________________________

hm. Michał Łesyk – zastępca komendanta ds. wsparcia hufców i HALiZ

tel: 512 245 156

e-mail: michal.lesyk@zhp.net.pl

__________________________________________________

hm. Bartosz Zawisza – zastępca komendanta ds. organizacyjnych

tel: 504 970 032

e-mail: b.zawisza@krakowska.zhp.pl

__________________________________________________

hm. Anna Nowak – zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia

tel: 519 353 323

e-mail: anna.nowak@zhp.net.pl

__________________________________________________

phm. Karolina Szlachetka – członkini komendy ds. programu

e-mail: karolina.szlachetka@zhp.net.pl

__________________________________________________

phm. Sonia Knapczyk – członkini komendy ds. wsparcia metodycznego

e-mail: sonia.knapczyk@zhp.net.pl