Start Rada Chorągwi

Rada Chorągwi

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP. Rada chorągwi liczy 7–17 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rada chorągwi:

Decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, w tym ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.
W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu. W wypadku konieczności dokonania w trakcie kadencji władz chorągwi wyborów uzupełniających – powodujących, że liczba osób wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji będzie większa niż połowa liczebności danej władzy określona przez zjazd chorągwi, wyborów takich dokonuje rada chorągwi. Stwierdza nieważność uchwał zjazdów hufców.

Skład Rady Chorągwi 2022-2026:

  • hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor – przewodnicząca
  • hm. Magdalena Banach
  • phm. Krzysztof Baniak
  • hm. Mateusz Klimczak
  • phm. Małgorzata Kluszczyńska
  • phm. Michał Ligęza
  • hm. Julia Moskwa
  • hm. Filip Pajestka
  • hm. Ewa Ptasznik
  • hm. Paulina Sorocka

rada.choragwi@krakowska.zhp.pl