Rekrutacja do Komisji Rewizyjnej Chorągwi

UDOSTĘPNIJ
/
362

 

 

W związku ze rezygnacją jednego z członków Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Krakowskiej następuje konieczność uzupełnienia składu. Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Krakowskiej zwraca się do instruktorów i do środowisk instruktorskich z prośbą o zgłaszanie kandydatur instruktorów do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszeń kandydatów prosimy dokonywać na formularzu pobranym ze strony www.krakowska.zhp.pl, stanowiącym załącznik do uchwały. Wypełniony formularz należy dostarczyć w oryginale lub zeskanowany odpowiednio do biura Komendy Chorągwi lub na adres e-poczty: komisja.rewizyjna@krakowska.zhp.pl do 31.01.2020 r.

Rozpatrywane będą jedynie kandydatury instruktorów, którzy posiadają bierne prawo wyborcze. Wybór zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o którego terminie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadomi kandydatów za pośrednictwem e-poczty na adres wskazany w formularzu. Osoby te będą zaproszone i powinny wziąć udział w tym posiedzeniu celem przedstawienia się członkom Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze w drodze głosowania jednego kandydata i uzupełni w ten sposób swój skład.

Podejmując decyzję, Komisja Rewizyjna będzie kierowała się miedzy innymi:

  • doświadczeniem kandydata;
  • predyspozycjami do pracy kontrolno-rewizyjnej;
  • dyspozycyjnością;
  • zadeklarowanym przez kandydata obszarem możliwych prac.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o podjętej uchwale powiadomi wszystkich kandydatów i Komendanta Chorągwi. W przypadku niewybrania kandydata procedura zostanie powtórzona.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
hm. Mariusz Ślęzak

_01-2019 z 11.01.2019 ws. uzupełnienia składu komisji